O Studiach Zarządzanie Projektem

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektem

Dobre zarządzanie to oszczędność czasu i pieniędzy.
W miejsce rozczarowania, chaosu oraz kosztów, które generuje projekt nierealizowany o czasie, lepiej wprowadzić spokój i bezpieczeństwo. Dobre zarządzanie projektem nie dopuści do sytuacji, kiedy projekt nie zostanie zrealizowany w odpowiednim terminie, a dobre relacje z kontrahentem zamienią się w pasmo narzekań i rozczarowania.

Dlaczego Studia Zarządzanie Projektem?

 • interesujesz się zarządzaniem projektem
 • posiadasz dyplom wyższej uczelni,
 • chcesz skutecznie i terminowo zarządzać dużymi i małymi projektami w firmie
 • pozyskać wiedzę od sprawdzonej kadry naukowej i praktyków z tego obszaru, to

Zapisz się już dziś!

Dzięki programowi studiów 

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji i umiejętności z zakresu skutecznego funkcjonowania zespołów projektowych oraz wykorzystania narzędzi i technik kierowania projektami.

agsdi-learn

Wiedza

 • zna międzynarodowe standardy metodyk Project Management, a w szczególności  PMBOK, Prince II, PCM, CCPM,
 • potrafi wskazać korzyści ze stosowania tych metodyk zarządzania projektami,
 • potrafi definiować zakres projektu,
 • potrafi tworzyć harmonogramy projektów,
 • wie jak określać optymalną strukturę zarządzania projektem i tworzyć zespół projektowy,
 • wie, jak tworzyć analizę ryzyka w projekcie,
 • wie, jak zarządzać portfelem projektów w organizacji,
 • zna podstawowe narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie projektami (MS Project 2010),
 • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania portfelem projektów,
 • zna i świadomie wykorzystuje rolę doradcy (wewnętrznego i zewnętrznego) organizacji
 • zna miejsce analizy otoczenia w procesie zarządzania projektem,
 • zna podstawowe techniki analizy otoczenia, potrafi wskazać ich zalety oraz ograniczenia w zastosowaniu,
 • potrafi zanalizować i opisać przedsięwzięcie gospodarcze w kategoriach pieniężnych,
 • identyfikuje istotne przepływy pieniężne będące efektem podejmowanych działań gospodarczych,
 • potrafi wyjaśnić zależności między różnymi decyzjami o skutkach finansowych,
 • potrafi dokonać analizy i wyboru optymalnych z finansowego punktu widzenia przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • potrafi przeanalizować i wycenić zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne dla realizacji przedsięwzięć,
 • potrafi przeanalizować i wybrać optymalne z finansowego punktu widzenia źródło finansowania przedsięwzięcia,
 • zna podstawowe zasady efektywnej komunikacji  w zespole,
 • zna podstawowe zasady pracy zespołowej oraz potrafi wymienić czynniki zwiększające i ograniczające jej skuteczność,
 • wie co to jest proces grupowy, jakie wynikają z niego potrzeby członków zespołu i  jak na nie odpowiadać, aby zespół działał efektywnie,
 • rozumie, jakie czynniki determinują rozwój rynku wewnętrznego w podziale na regiony i subregiony Unii Europejskiej,
 • posiada wiedzę na temat zasad współfinansowania z funduszy strukturalnych UE,
 • rozumie, jakie czynniki determinują prawidłowy proces przygotowania projektu,
 • umie wyjaśnić zależność pomiędzy okresem programowania a rozwojem rynku wewnętrznego oraz określić skutki interwencjonizmu finansowego,
 • jest w stanie wyjaśnić zasady aplikacji oraz prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE biorąc pod uwagę zarówno aspekt metodologiczny jak i finansowy,
 • posiada większą samodzielność w zakresie zastosowania wiedzy teoretycznej do oceny bieżącej sytuacji gospodarczej przez wykorzystanie omawianych przykładów empirycznych,
 • potrafi skonstruować umowę stanowiącą podstawę do efektywnego i zgodnego z prawem wykonania projektu.
agsdi-notebook-2

Umiejętności

 • umie zdefiniować cele i wymagania w projekcie oraz udoskonalić zawartość SIWZ,
 • umie stworzyć dokumenty SOW, WBS, KZ, HRF, harmonogram i kosztorys,
 • umie przeprowadzić analizę interesariuszy projektu,
 • potrafi zidentyfikować ograniczenia i spodziewane źródła problemów przy realizacji projektów oraz przeprowadzić analizę ryzyka projektowego,
 • umie dokonać świadomego wyboru sposobu wyceny projektu,
 • umie zaprezentować publicznie wyniki prowadzonych analiz,
 • umie definiować, etapować i tworzyć harmonogramy projektów, z założeniem liberalnych i agresywnych czasochłonności realizacji zadań,
 • posiada umiejętności budowania zespołów, rozwoju i zarządzania nimi oraz komunikowania interpersonalnego,
 • potrafi współpracować w zespole w sposób zwiększający szansę na osiągnięcie celu projektowego; stosuje konstruktywne zachowania lidera zespołu projektowego gwarantujące skuteczność jego działania,
 • potrafi tworzyć zaawansowane i adekwatne plany projektów,
 • jest świadomy istnienia wirtualnego synchronizatora tempa realizacji portfela projektów oraz potrafi posługiwać się narzędziami poszukiwania i diagnozowania wirtualnego synchronizatora tempa realizacji portfela projektów,
 • potrafi zarządzać zasobami ograniczającymi w projekcie,
 • posiada umiejętności analityczne dotyczące otoczenia firmy,
 • posiada umiejętności syntezy danych pochodzących z różnych źródeł.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • słuchacz bierze aktywny udział w pracy zespołowej, prowadzącej do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania projektami,
 • ma świadomość właściwych stylów, zachowań i postaw menedżerów projektowych,
 • potrafi udzielać efektywnej informacji zwrotnej,
 • zespół uczestników staje się bardziej zintegrowaną grupą, otwartą na dyskusję i analizę doświadczeń,
 • otwartość na krytykę,
 • otwartość na dyskutowanie pomysłów indywidualnych i grupowych,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • posiada podstawowe umiejętności negocjacyjne, w tym skuteczne komunikowanie się, efektywna perswazja i in.

Zarządzanie Projektem to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która

 • jest przedsiębiorcą,
 • zarządza w instytucjach publicznych i prywatnych,
 • uczestniczy w projektach w roli kierownika,
 • uczestniczy w projektach w różnych organizacjach,
 • przygotowuje się do prowadzenia prowadzenia projektów,

i:

 • interesuje się zarządzaniem projektami,
 • posiada dyplom wyższej uczelni,
 • chce skutecznie i terminowo prowadzić projekty w swojej organizacji lub własnej firmie,
 • chce pozyskać wiedzę od sprawdzonej kadry naukowej i praktyków z tego obszaru.

Zgłoś się na studia już dziś!

Zarządzanie Projektem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najciekawsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Zarządzania Projektami

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Zadowolonych absolwentów

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opie o studiach

Menu Zarządzanie Projektami