O Studiach Skarbowość Korporacyjna

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Skarbowość Korporacyjna

Studia w zakresie skarbowości korporacyjnej ukierunkowane są nie tylko na dostarczenie uczestnikom interdyscyplinarnej, nowoczesnej i praktycznie zweryfikowanej wiedzy niezbędnej w pracy skarbnika korporacyjnego, ale tworzą także forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk zawodowych, przyczyniając się do rozwoju i doskonalenia wiedzy i kompetencji zawodowych uczestników.

Dlaczego Studia Skarbowość Korporacyjna?

 • Pomogą podnieść kompetencje i wiedzę w zakresie skarbowości korporacyjnej
 • Pokażą jak wdrożyć w organizacjach nowoczesne rozwiązana w zakresie skarbowości korporacyjnej
 • Poznasz praktyków

Dzięki programowi studiów 

Celem studiów w zakresie skarbowości korporacyjnej jest  dostarczenie uczestnikom interdyscyplinarnej i nowoczesnej wiedzy niezbędnej w pracy skarbnika korporacyjnego oraz wykształcenie u nich praktycznych umiejętności opartych na najlepszych praktykach przyczyniając się do rozwoju i doskonalenia wiedzy i kompetencji zawodowych uczestników.

Co potrafi absolwent studiów podyplomowych “Skarbowość korporacyjna”?

agsdi-learn

Wiedza

 • Rozumie rolę oraz zna specyfikę zadań skarbnika korporacyjnego w nowoczesnej, zorientowanej rynkowo organizacji gospodarczej,
 • Potrafi identyfikować czynniki i obszary występowania ryzyk finansowych, wykorzystania metod oceny ekspozycji na ryzyko oraz instrumentów jego ograniczania;
 • Posiada wiedzę z zakresu zabezpieczania i dokonywania rozliczeń w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym;
 • Kształtowania strategii zarządzania kapitałem pracującym oraz wykorzystania metod i narzędzi zarządzania kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie;
 • Zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa;
 • Kreowania polityki podatkowej organizacji oraz umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej;
 • Zabezpieczenia wierzytelności w celu przeprowadzenia skutecznego i zgodnego z prawem postępowania windykacyjnego.
agsdi-dollar-circle

Umiejętności

 • Posiada umiejętność interpretacji danych finansowych sprawozdawczych,
 • Formułowania na ich podstawie wniosków oceniających i tworzenia prognoz finansowych niezbędnych w procesie zarządzania finansami organizacji (perspektywa wewnętrzna), a także w procesie inwestowania na rynku kapitałowym, transakcji fuzji i przejęć oraz w ocenie zdolności kredytowej (perspektywa zewnętrzna);
 • Modelowania i prognozowania zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie,
 • Opracowania budżetów finansowych,
 • Oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, a także wyceny oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa;
 • Pozyskiwania źródeł finansowania oraz oceny korzyści i zagrożeń płynących z wykorzystania ich w działalności organizacji, w tym kredytów i pożyczek, sekurytyzacji aktywów, cash poolingu, funduszy podwyższonego ryzyka, krótkoterminowych papierów dłużnych oraz leasingu;
 • Umie skutecznie komunikować się,
 • Potrafi rozwiązywać konflikty w przedsiębiorstwie.
agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • Potrafi zarządzać zespołami, wiedzą oraz informacją w pracy skarbnika korporacyjnego,
 • Słuchacz rozumie swoją rolę w biznesie,
 • Rozumie konieczność etycznego postępowania w działalności biznesowej.

Skarbowość Korporacyjna to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która

 • rozpocząła karierę w finansach i chcesz podnieść swoje kompetencje oraz wartość dla swojej organizacji,
 • chce, by jej praca i działania, za które odpowiadasz, przekładały się na wzrost wartości firmy,
 • chce zyskać wiedzę od praktyków na co dzień zajmujących się finansami i zarządzeniem skarbem,
 • chce skutecznie kierować działem finansowym lub wdrożyć  w swoich organizacjach nowoczesne rozwiązana w zakresie skarbowości korporacyjnej.

Zgłoś się na studia już dziś!

Skarbowość Korporacyjna na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najlepszy na rynku program edukacyjny dotyczący finansów dla Skarbników

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków biznesu

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opinie o Studiach

Menu Skarbowość Korporacyjna