dr hab., Wykładowca

Katedra Finansów i Rachunkowości, Pracownia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa – Kierownik

Marta Postuła

Informacje

Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, Dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości, Kierownikiem Pracowni Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członekiem zespołu badawczego TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego.
Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie o specjalizacji Organizacja i Zarządzanie z wiodącym przedmiotem ekonomia w Prywatnej Wyższej Szkole Bussinesu i Administracji w Warszawie. Od 1999 roku pracuje w Ministerstwie Finansów przechodząc kolejne szczeble urzędnicze, poprzez doradcę wiceministra finansów do stanowiska Dyrektora Departamentu Reformy Finansów Publicznych. Podstawowy zakres doświadczeń zawodowych związany jest z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych w Polsce i na świecie, procesami budżetowymi i efektywnością wydatków publicznych.

W 2007 r. obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozprawę doktorską „Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji i integracji gospodarczej”. W przygotowaniu rozprawy studia literaturowe zostały wsparte osobistym doświadczeniem zawodowym. Celem pracy była analiza skuteczności strategii reform fiskalnych w Polsce i określenie uwarunkowań systemu fiskalnego wspierającego długookresowy rozwój społeczno-gospodarczego. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w oparciu o przygotowaną publikacje „ „Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa”.

Jest autorką i współredaktorem publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz autorką ponad 50 innych publikacji naukowych. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych.

Bierze udział w pracach grupie roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), była również przedstawicielem Polski w grupie roboczej ds. jakości finansów publicznych.

Od września 2016 roku kieruje Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW.