Wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Małgorzata Winter

Informacje

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – w Katedrze Finansów i Rachunkowości od 2002 roku. Biegły rewident – nr w rejestrze 11403; członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dla biegłych rewidentów w kadencji 2015-2019.
Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej oraz zagadnieniach rewizji finansowej i audytu. Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych dotyczących powyższej tematyki. Stale współpracuje z SGH, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych. Prowadziła także liczne kursy i szkolenia m.in. dla biegłych rewidentów, praktyków księgowych oraz osób nie związanych z finansami. Ukończyła szkolenie dla wykładowców PIBR „Stosowanie MSB w praktyce” – część I-III. Wydała kilka opinii sądowych jako biegła sądowa ad hoc dotyczących szeroko rozumianych zagadnień prawa gospodarczego.

[Z FPP: Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Laureatka nagrody II stopnia w konkursie RN Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych za rozprawę doktorską pt. „System informacyjny rachunkowości w zakładach opieki zdrowotnej”.
Powoływana jako biegły sądowy w celu wydania opinii w obszarze finansów i audytu. Pracowała m.in. jako główna księgowa w Sp. z o.o., prezes zarządu w Sp. z o.o. świadczącej usługi księgowe.

Brała aktywny udział w obradach Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Wykładowca w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Podyplomowych Studiów „Audyt i kontrola wewnętrzna”. Aktywnie uczestniczyła w pracach Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka prac badawczych w ramach badań własnych i statutowych podejmujących problematykę rachunkowości, rewizji finansowej i audytu. Autorka licznych publikacji, a wśród nich:

„Polska w Unii Europejskiej a zarządzanie finansami publicznymi – wybrane aspekty”, [w:] P. Dubel. A. Adamczyk (red.) „Polska w Unii Europejskiej – 10 lat doświadczeń”, Poltext, 2014,
„Rachunkowość finansowa, podatkowa i zarządcza w podmiotach leczniczych”, [w:] P. Dubel, M. Winter (red.) „Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych”, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania, 2014,
„Model rozwiązań organizacyjnych w zakresie audytu finansowego instytucji eksploatującej system SYNAT.” [w:] J. Kisielnicki, M. Gałązka-Sobotka (red.) „Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemu informacji nauko-technicznej.” Uczelnia Łazarskiego, 2012,
„Odpowiedzialność za rachunkowość a badanie sprawozdań finansowych”, [w:] „Kapitał i informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem.” Problemy Zarządzania Nr 4/2011 (34), Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2011.]