dr, Wykładowca

Praktyk/ekspert zewnętrzny

Artur Bartoszewicz

Informacje

Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Obszary jego specjalizacji to: planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa; Multilevel governance, w tym polityki i strategie oraz integracja ładu administracyjno-regulacyjnego; Rozwój regionalny i rozwój miast; Europejska polityka spójności i fundusze UE; Zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE;
Analizy ekonomiczno-finansowe projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej; Finanse publiczne, budżet państwa i budżet UE; Nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej: budżet zadaniowy (performance budgeting), kontrola zarządcza, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesowe, zarządzanie projektami, ocena efektywność i skuteczności osiągania celów.