O Studiach Audyt i Kontrola Wewnętrzna

Zapraszamy na kolejną edycję praktycznych studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe Audyt i Kontrola Wewnętrzna

Audyt i Kontrola Wewnętrzna to studia nakierowane na przekazanie wiedzy i nauczanie konkretnych umiejętności z zakresu kontroli wenwętrznej, kontroli zarządzczej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

Dlaczego Studia Audytu i Kontroli Wewnętrznej?

 • Przygotują Cię do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie zarządzania komórką audytu wewnętrznego
 • Poznasz sposoby szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowadzania kontroli

Dzięki programowi studiów 

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy i nauczenie konkretnych umiejętności z zakresu kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Zadaniem nadrzędnym jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego, zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i w jednostkach prywatnych. Ponadto uczestnicy studiów uzyskują kompendium wiedzy pozwalającej na pełnienie funkcji kontrolerów wewnętrznych.

Na mocy art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, osoby kończące oferowane przez Wydział Zarządzania UW studia podyplomowe i legitymujące się dwuletnią praktyką w zakresie audytu wewnętrznego, mogą zostać zatrudnione na stanowiskach audytorów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

agsdi-learn

Wiedza

 • Zna podstawowe regulacje prawne odnoszące się do audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej,
 • Wie, na czym polega istota, znaczenie i rola audytu wewnętrznego oraz kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych a także w pozostałych podmiotach,
 • Zna standardy audytu wewnętrznego,
 • Zna metody przeprowadzania audytu oraz kontroli,
 • Zna metody szacowania ryzyka i jego zarządzaniem,
 • Zna wymogi stawiane audytowi sprawozdań finansowych i funduszy unijnych,
 • Wie, jakie narzędzia statystyczne znajdują zastosowanie w pracy audytora,
 • Wie, jakie są najczęściej popełniane przestępstwa gospodarcze,
 • Wie, jakie wymogi stawiane są ewidencji księgowej i zna jej znaczenie dla audytora oraz kontrolera wewnętrznego,
 • Zna wymogi formalne stawiane audytorom i oczekiwane postawy etyczne audytora,
 • Rozumie znaczenie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej dla prawidłowego funkcjonowania państwa.
agsdi-binders

Umiejętności

 • Potrafi zarządzać komórką audytu wewnętrznego,
 • Umie określić miejsce, rolę i zadania komitetu audytu w jednostkach zaufania publicznego,
 • Umie ustalić wymogi prawne dla audytowanego obszaru,
 • Potrafi określić ryzyko dla danego zadania audytowego,
 • Potrafi opracować plan audytu dla dowolnego obszaru działalności jednostki gospodarczej,
 • Potrafi przeprowadzić analizę finansową (sprawozdań finansowych) ukierunkowaną na wykrycie manipulacji księgowych,
 • Umie ocenić wiarygodność sprawozdania finansowego, poprzez ocenę „jakości wyniku finansowego”,
 • Potrafi przeprowadzić wstępny audyt środków unijnych,
 • Umie określić wymogi stawiane danej jednostce gospodarczej jako podatnikowi, płatnikowi oraz w zakresie innych rozliczeń o charakterze publiczno-prawnym,
 • Umie dokonać oceny formalnej i merytorycznej prawidłowości przeprowadzenia przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Potrafi wykorzystać proste narzędzia statystyczne dla celów audytu.

 

agsdi-chat-gear

Kompetencje społeczne

 • Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doszkalania się,
 • Potrafi przekonać innych do znaczenia audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej,
 • Potrafi pracować w zespole, a także kierować pracą innych,
 • Inspiruje otoczenie do praktycznej implementacji standardów audytu,
 • Swoją postawą potwierdza wysoki poziom merytoryczny i etyczny.

Audyt i Kontrola Wewnętrzna to studia dla

Zatem jeśli jesteś osobą, która

 • planuje pracę w komórkach audytu wewnętrznego,
 • chce skutecznie realizować zadania kotrolera wewnętrznego,
 • chce pozyskać wiedzę od sprawdzonej kadry naukowej i praktyków z rynku biznesowego,

i chcesz:

 • zdobyć wiedzę z zakresu metodyki przeprowadzania i kontroli zarządczej,
 • poznać najnowsze standardy audytu, w tym standardów IIA oraz INTOSAI,
 • zarządzać komórką audytu wewnętrznego,
 • szacować ryzyko organizacji oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej,
 • poznać zagadnienia związane z audytem śledczym oraz audytem realizowanym w ramach struktur unijnych,

Zgłoś się na studia już dziś!

Audyt i Kontrola Wewnętrzna na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

agsdix-fas fa-trophy

Prawdopodobnie najlepsze na rynku studia podyplomowe dotyczące Audytu i Kontroli Wewnętrznej

agsdix-fas fa-graduation-cap

Lat doświadczeń w kształceniu

Znakomitych wykładowców i praktyków

%

Dopracowania programu do preferencji słuchaczy

Opinie o Studiach

Menu Audyt i Kontrola Wewnetrzna