Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku SK:

Program studiów (150 godzin) obejmuje następujące przedmioty:

  • Skarbnik korporacyjny w strukturze organizacyjnej a zasady ładu korporacyjnego,
  • Organizacja pracy skarbnika korporacyjnego,
  • System raportowania skarbowości korporacyjnej,
  • Zarządzanie ludźmi i informacją w pracy skarbnika korporacyjnego,
  • Etyka w pracy skarbnika korporacyjnego,
  • Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający decyzje interesariuszy,
  • Sprawozdawczość finansowa i jej znaczenie w ocenie płynności finansowej,
  • Podatki w pracy skarbnika korporacyjnego,
  • Wprowadzenie do finansów korporacyjnych,
  • Źródła finansowania działalności i kształtowanie struktury kapitałowej,
  • Zarządzanie ryzykiem w skarbowości korporacyjnej,
  • Rozliczenia w obrocie gospodarczym,
  • Instrumenty finansowe w pracy skarbnika korporacyjnego,
  • Prognozowanie i modelowanie procesów finansowych w przedsiębiorstwie,
  • Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności finansowej jednostki gospodarczej,
  • Metody monitorowania i prognozowania w zarządzaniu należnościami,
  • Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców,
  • Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie,
  • Prawne zabezpieczenia należności,
  • Windykacja w aspekcie prawnym,
  • Negocjacje i komunikacja społeczna w procesie windykacji.

Oprócz podstawowych przedmiotów program studiów zawiera również zajęcia do wyboru:

 • Cyberprzestępczość i oszustwa w bankowości elektronicznej
 • Audyt śledczy a przestępstwa białych kołnierzyków.

Sposób zaliczania przedmiotów

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwiczeniach i warsztatach.

Studia kończą się napisaniem grupowego projektu w zakresie wybranych analiz decyzyjnych realizowanych w ramach zadań skarbnika korporacyjnego.