Twoje korzyści

Zobacz, co zyskasz studiując SK na WZ UW:

zdobędziesz wiedzę w zakresie kreowania polityki skarbowej w organizacji gospodarczej oraz metod zarządzania skarbem,

zdobędziesz wiedzę na temat zarządzania zespołami, wiedzą oraz informacją w pracy skarbnika korporacyjnego,

poznasz praktyków z obszaru skarbowości korporacyjnej oraz cenionych wykładowców WZ UW,

nauczysz się, jak wdrożyć w swoich organizacjach nowoczesne rozwiązana w zakresie skarbowości korporacyjnej.

Celem studiów w zakresie skarbowości korporacyjnej jest  dostarczenie uczestnikom interdyscyplinarnej i nowoczesnej wiedzy niezbędnej w pracy skarbnika korporacyjnego oraz wykształcenie u nich praktycznych umiejętności opartych na najlepszych praktykach przyczyniając się do rozwoju i doskonalenia wiedzy i kompetencji zawodowych uczestników.

Co potrafi absolwent studiów podyplomowych “Skarbowość korporacyjna”?

Wiedza

 • rozumie rolę oraz zna specyfikę zadań skarbnika korporacyjnego w nowoczesnej, zorientowanej rynkowo organizacji gospodarczej,
 • potrafi identyfikować czynniki i obszary występowania ryzyk finansowych, wykorzystania metod oceny ekspozycji na ryzyko oraz instrumentów jego ograniczania;
 • posiada wiedzę z zakresu zabezpieczania i dokonywania rozliczeń w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym;
 • kształtowania strategii zarządzania kapitałem pracującym oraz wykorzystania metod i narzędzi zarządzania kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie;
 • zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa;
 • kreowania polityki podatkowej organizacji oraz umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej;
 • zabezpieczenia wierzytelności w celu przeprowadzenia skutecznego i zgodnego z prawem postępowania windykacyjnego.

Umiejętności:

 • posiada umiejętność interpretacji danych finansowych sprawozdawczych,
 • formułowania na ich podstawie wniosków oceniających i tworzenia prognoz finansowych niezbędnych w procesie zarządzania finansami organizacji (perspektywa wewnętrzna), a także w procesie inwestowania na rynku kapitałowym, transakcji fuzji i przejęć oraz w ocenie zdolności kredytowej (perspektywa zewnętrzna);
 • modelowania i prognozowania zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie,
 • opracowania budżetów finansowych,
 • oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, a także wyceny oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa;
 • pozyskiwania źródeł finansowania oraz oceny korzyści i zagrożeń płynących z wykorzystania ich w działalności organizacji, w tym kredytów i pożyczek, sekurytyzacji aktywów, cash poolingu, funduszy podwyższonego ryzyka, krótkoterminowych papierów dłużnych oraz leasingu;
 • umie skutecznie komunikować się,
 • potrafi rozwiązywać konflikty w przedsiębiorstwie.

Kompetencje społeczne:

 • potrafi zarządzać zespołami, wiedzą oraz informacją w pracy skarbnika korporacyjnego,
 • słuchacz rozumie swoją rolę w biznesie,
 • rozumie konieczność etycznego postępowania w działalności biznesowej.

Koniecznie dołącz do grona naszych studentów!