Kadra

Kadra

dr_Rafał_Cieślik_Skarbowość_korporacyjna_WZ_UW

Kierownik studiów SK i wykładowca
dr Rafał Cieślik

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Działalności dydaktyczno-naukową koncentruje głównie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje także z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA.

Należy do wąskiego grona polskich naukowców specjalizujących się w zakresie oceny wiarygodności informacji finansowej. Jako jeden z pierwszych wprowadził do polskiej nauki podstawy metodologiczne oceny „jakości zysku” oraz podstawy metodologiczne detekcji manipulacji księgowych.

Autor licznych artykułów opublikowanych zarówno w kraju, jak  i za granicą oraz współautor czterech monografii: „Finanse firmy, jak zarządzać kapitałem (2012)”, „Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (2015)”, „Finanse firmy w decyzjach menedżerskich (2016)” oraz „Projekty inwestycyjne, Planowanie, Budżetowanie, Ocena efektywności (2016)”.

Swoją działalność dydaktyczno-naukową wzbogaca dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym, jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Łącząc doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną prowadzi także działalność szkoleniową i doradczą, współpracując z międzynarodowymi firmami audytorskimi oraz szkoleniowymi. Jest autorem wielu opracowań i raportów doradczych z zakresu wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw oraz projektowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest także autorem ekspertyz z dziedziny finansów i rachunkowości przygotowywanych dla potrzeb postępowań sądowych.

W zakresie działalności wychowawczej angażuje się w prace ze studentami w ramach koła naukowego. Jego podopieczni są laureatami konkursów i turniejów. Jest pomysłodawcą i organizatorem turniej z rachunkowości dla studentów uczelni warszawskich pod hasłem „Zysk, Dochód i Bezpieczeństwo finansowe – jak wykorzystać rachunkowość w podejmowaniu decyzji” Jest także organizatorem kilku konferencji, seminariów, spotkań świata nauki ze światem biznesu.

Do 2016 pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego „Zarządzanie. Teoria i praktyka” a obecnie jest członkiem Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET). W roku 2015 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem brązowym za długoletnią służbę a w  roku 2016  medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wykładowcy/ Pracownicy naukowi

Mariusz-Trojanowski-www

dr hab. Mariusz Trojanowski 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Marketingu, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Zarządzania UW. Ukończył także jednoroczny program prowadzony przez specjalistów brytyjskich i belgijskich w Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie i uzyskanie dyplomu pod nazwą Diploma in General Administration.

Uczestniczył w programie edukacyjnym dla nauczycieli biznesu (Colloquium on Participant-Centered Learning) w Harvard Business School, USA; był uczestnikiem stypendium Uniwersytetu RUCA w Antwerpii, w czasie którego współpracował z Direct Marketing Research Center w Gandawie. Sędzia w trzech edycjach Konkursu PNSA (Polish National Sales Award) na najlepszych sprzedawców w kraju. W latach 2005-2009 Dyrektor Strategiczny w agencji Momentum Worldwide (Grupa McCann Erikson Polska).

Zajmuje się problematyką marketingu i wspierania sprzedaży (w tym m.in. komunikacją, sztuką prezentacji i wystąpień publicznych, technikami sprzedaży, marketingiem bezpośrednim, handlem detalicznym i merchandisingiem oraz obsługą klientów), zarówno naukowo jak i praktycznie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z „Zarządzania marketingowego”, „Public Relations”, „Retoryki” na różnych typach studiów. Prowadzi zajęcia „Marketing produktów i usług zdrowotnych” na PSM „Zarządzanie w ochronie zdrowia” na Wydziale Zarządzania UW od pierwszej edycji. Wykładowca podyplomowych studiów w SGH oraz na Wydziale Psychologii UW. Laureat nagrody „Wykładowca roku” na PSM w SGH.

Autor książek i kilkudziesięciu artykułów w pismach fachowych na temat marketingu i sprzedażyWybrane publikacje: Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce – ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2013; Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty, PWE, Warszawa 2010; Postawy jako element zachowań nabywców na rynku, Ekonomia, etyka, organizacja, Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. Romana Głowackiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009; Za mało dobrych i skutecznych strategii obronnych, “Harvard Business Review Polska”, numer 3, marzec 2006; Developing European cases – A Polish perspective, “European Case Clearing House, ECCHO, Issue No 32, Spring 2004; W kierunku budowania więzi z klientami – nowe wyzwanie dla marketingu, rozdział w pracy zbiorowej, „Marketing przełomu wieków. Paradygmaty i zastosowania”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.

Autor i współautor różnych projektów marketingowo-sprzedażowych. Praktykę konsultacyjną z zakresu marketingu rozpoczął w 1992 roku w międzynarodowym zespole International Team for Company Assistance w Warszawie. Przygotowuje pracowników różnych szczebli do prowadzenia wystąpień publicznych – prezesów, dyrektorów, specjalistów pracujących w różnych obszarach branżowych. Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu ludzi biznesu w osiąganiu przez nich swoich celów. Wybranymi klientami były takie podmioty, jak Aviva, Canon, Goodyear Dunlop, Hewlet Packard, Media Planning Group, PLL LOT, Raiffaisen Bank, Santander Bank, Scania, Uniqa, Volkswagen Bank, Wilo i inni.

Andrzej_Rutkowski_www_WZ UW

dr Andrzej Rutkowski

docent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji (m.in.): Zarządzanie finansami PWE Warszawa 2016 (4 zm. wyd.) – nagrodzona „Beta 2003”.

Współautor kilkudziesięciu prac zbiorowych oraz wielu artykułów, m.in. z zakresu: finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, zarządzania wartością, restrukturyzacji finansowej, wycen jednostek gospodarczych. Autor wielu prac doradczych z zakresu restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw, wycen wartości niematerialnych i prawnych, w tym tytułów prasowych. Andrzej Rutkowski pracował w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Autor ekspertyz aktów prawnych dla Senatu R.P. Konsultant w zakresie finansów wielu firm doradczych, kancelarii prawnych polskich i zagranicznych.

Dziekan_Igor-Postuła-www

dr hab. Igor Postuła 

Adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik Zakładu Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania na WZ UW, radca prawny.

Wykładowca w dziedzinie prawnych problemów przedsiębiorczości oraz prawa pomocy publicznej. Zajmuje się problematyką ładu korporacyjnego, prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz prawnych aspektów własnej działalności gospodarczej. Jako visiting professor prowadził wykłady także na Politechnice w Braganzie w Portugalii, Uniwersytecie Rey Juan Carlos w Madrycie oraz Uniwersytecie Pablo de Olavide w Sewilli. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Igor Postuła jest także radcą prawnym specjalizującym się w prawie gospodarczym.

Członek i współpracownik z organizacjami naukowymi m.in. European Academy of Management, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzent w czasopismach: International Journal of Public Sector Management, Emerging Markets Case Studies (EMCS), Problemy Zarządzania, Studia i Materiały. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w projekcie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ w ramach XIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

W 2014 r. otrzymał nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za autorstwo książki pt. „Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa”, a w 2009 r. medal 25-lecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie za zasługi dla samorządu radcowskiego.

Agnieszka_Postuła-www

dr Agnieszka Postuła 

Adiunkt, Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w 2007 r. obroniła rozprawę doktorską. Zajmuje się antropologią organizacji i prowadzi badania terenowe dotyczące komunikacji, profesji oraz ról społeczno-zawodowych w polskich firmach. Obecnie zajmuje się badaniami w obszarze edukacji menedżerskiej.

Jednocześnie jej zainteresowania obejmują szkolenia z zakresu budowania zespołu, pracy grupowej, komunikacji interpersonalnej i negocjacji, co wykorzystuje w swojej pracy trenerskiej. Publikuje w językach polskim angielskim i rosyjskim. Prowadziła zajęcia dla studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Poza Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego współpracowała m.in. z Akademią Leona Koźmińskiego, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Poznaniu (studia MBA). Na Wydziale Zarządzania UW jest kierownikiem merytorycznym Podyplomowych Studiów Menedżerskich „Negocjacje w biznesie” oraz „Zarządzanie Projektem”.

dr-hab-Marta-Postuła

dr hab. Marta Postuła 

Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, Dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości, Kierownikiem Pracowni Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członekiem zespołu badawczego TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie o specjalizacji Organizacja i Zarządzanie z wiodącym przedmiotem ekonomia w Prywatnej Wyższej Szkole Bussinesu i Administracji w Warszawie. Od 1999 roku pracuje w Ministerstwie Finansów przechodząc kolejne szczeble urzędnicze, poprzez doradcę wiceministra finansów do stanowiska Dyrektora Departamentu Reformy Finansów Publicznych. Podstawowy zakres doświadczeń zawodowych związany jest z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych w Polsce i na świecie, procesami budżetowymi i efektywnością wydatków publicznych.

W 2007 r. obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozprawę doktorską „Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji i integracji gospodarczej”. W przygotowaniu rozprawy studia literaturowe zostały wsparte osobistym doświadczeniem zawodowym. Celem pracy była analiza skuteczności strategii reform fiskalnych w Polsce i określenie uwarunkowań systemu fiskalnego wspierającego długookresowy rozwój społeczno-gospodarczego. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w oparciu o przygotowaną publikacje „ „Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa”.

Jest autorką i współredaktorem publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz autorką ponad 50 innych publikacji naukowych. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych.

Bierze udział w pracach grupie roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), była również przedstawicielem Polski w grupie roboczej ds. jakości finansów publicznych.

Od września 2016 roku kieruje Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW.

dr-Małgorzata-Winter

dr Małgorzata Winter

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, o znaczącym dorobku naukowym w zakresie teorii i praktyki rachunkowości i finansów, także wykładowca i szkoleniowiec na kursach dla praktyków.

Kierownik Podyplomowego Studium Menedżerskiego w zakresie Audytu i Kontroli Wewnętrznej, prowadzonego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Biegły rewident. Członek organu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w kadencji 2015-2019 – Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości i finansów, a także opinii wydawanych w oparciu o powołanie przez Sądy Rejonowe, Okręgowe i Apelacyjne jako biegłego sądowego, w sprawach karnych i cywilnych, z obszaru prawa gospodarczego.

dr-Tomasz_Ogrodnik

dr Tomasz Ogrodnik

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,  pracę doktorską na temat papierów dłużnych przedsiębiorstw obronił w 2009 roku w Szkole Głównej Handlowej, w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w tematyce finansowania zewnętrznego podmiotów gospodarczych. Ekspert w dziedzinie zarządzania środkami pieniężnymi i  płynnością finansową.

 

Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi skarbowości, w szczególności zarządzaniem środkami pieniężnymi, płynnością finansową, ryzykiem finansowym, finansowaniem zewnętrznym. Pracę naukową łączy z praktyką w biznesie. Wieloletni praktyk gospodarczy, pracownik działów finansowych  branży paliwowej, transportowej, przesyłowej, medialnej, finansowej, horeca. Prowadzi wykłady na uczelniach ekonomicznych z zakresu skarbowości. Współautor książek o skarbniku korporacyjnym oraz autor publikacji z zakresu zarządzania płynnością przedsiębiorstw. Członek Stowarzyszenia Polskich Skarbników  Korporacyjnych.

Maciej-Müldner

Maciej Müldner

Dyrektor finansowy Skanska Property Poland, menedżer ds. zarządzania ryzykiem Skanska Commercial Development Europe. Związany z zespołem Skanska od 2002 roku, a od 2015 roku pełni tam funkcję dyrektora finansowego. Odpowiedzialny za zarządzanie finansami, zespołem finansowym i procesami, jak również za zarządzanie ryzykiem oraz kontrolę przepływów finansowych i kosztów w firmie. W strukturach międzynarodowych Skanska Commercial Development Europe odpowiada za proces weryfikacji i akceptacji wszystkich nowych projektów grupy Skanska w CEE.

Doświadczenie w obszarze finansów zdobywał w ciągu ośmiu lat pracy w sektorze bankowości, m.in. w Deutsche Bank. Swoją karierę w Skanska zaczynał jako szef departamentu skarbu i zarządzania ryzykiem dla Polski i Niemiec w Skanska S.A. Jednym z pierwszych jego projektów była gruntowna, trzyletnia restrukturyzacja skarbu liczącej 6000 pracowników organizacji, połączona z centralizacją operacji skarbowych firmy dla Polski. Później zaangażował się w tworzenie spółek budowlanej oraz biurowej Skanska w Rumunii oraz tworzenie pierwszego regionalnego centrum usług wspólnych dla operacji finansowych Skanska w tym kraju.

Maciej ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych i prezesem Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. W 2010 roku Maciej został uhonorowany Corporate Recognition Award for Innovation and Excellence in Risk Management przez Treasury Management International.

  • dr hab. Tomasz  Ochinowski
  •  doc. dr Jan Rak
  •  dr Rafał Zbyrowski
  •  dr hab. Marcin Żemigała